O PROJEKTU ISKANJE HARMONIJE V PALETI RAZLIČNOSTI

Na OŠ Pod goro izvajamo redni program osnovne šole, kjer se število učencev z različnimi potrebami iz leta v leto povečuje. Vzrok za to je inkluzija, priseljevanje tujcev, nasilje, nesprejemanje različnosti in na drugi strani nadarjeni učenci. Vsak od njih zahteva drugačen pristop in prav zaradi tega želimo spoznati nove metode in oblike dela z učenci tujci, učenci, ki izvajajo medvrstniško nasilje, nadarjenimi učenci in učenci z učnimi težavami.
Soočamo se z dejstvom, da v naše okolje vstopajo nove kulture in narodnosti. Ob delu z učenci iz drugega govornega in kulturnega okolja se je potrebno posvečati vsem ostalim otrokom, med katerimi je že pestrost v ekonomskih razlikah, nadarjenosti, posebnih potrebah. Velik izziv nam dajejo nadarjeni učenci, učenci z učnimi primanjkljaji in učenci ki izvajajo nasilje. Učitelji se ob vključevanju vseh teh otrok soočajo s težavami glede načina dela, vključevanje le teh pa predstavlja velikokrat dodatno obremenitev in problem. Prav tako so učenci, ki sprejmejo nekoga v svojo sredino postavljeni pred izziv. Od nas je odvisno, kako bodo le tega sprejeli, saj jih je treba na to pripraviti in jih konstantno vzgajati v duhu strpnosti in medsebojnega sprejemanja.
Zaradi principa inkluzije je čedalje več otrok z opisanimi težavami vključenih tudi v naše redne programe osnovne šole. Za učence s posebnimi potrebami smo v preteklosti usvojili nove metode dela in jih aktivno uporabljamo na podružnični šoli, znanje pa prenašamo tudi v redni program osnovne šole. Za nadarjene izvajamo različne delavnice, vendar opažamo, da pri pouku ne zadovoljimo njihovih izobraževalnih potreb. Učenci, ki izvajajo nasilje, predstavljajo velik izziv za skupino, ki obravnava nasilje, saj gre pri vsakem primeru za specifično težavo, kjer nam manjka izkušenj za učinkovito trajnostno reševanje problema. Učencem z učnimi primanjkljaji želimo zraven individualnih ur ponuditi dodatne vsebine za lažje opravljanje obveznosti in dela v izobraževalnem okolju.
Naš cilj je, da usvojimo najnovejše metode in principe na področju poučevanja učencev z različnimi potrebami in jih uspešno vključevati v proces izobraževanja v redni program osnovne šole. Spoznati želimo primere dobrih praks in vsem učencem, ne samo učencem s različnimi potrebami, zagotoviti najboljše možne pogoje za izobraževanje. Da bi izboljšali kakovost izobraževanja, želimo spoznati prednosti in slabosti pristopov inkluzije in usposobiti učitelje, ki se bodo soočali s problemom inkluzije.
S projektnimi partnerji želimo  skleniti dolgoročno sodelovanje, ki bi nam prineslo odlično bazo znanj in možnost strokovne rasti našim strokovnim delavcem, posledično pa tudi celotni lokalni in širši skupnosti.
S projektom želimo doseči naslednje cilje:
– spoznati najnovejše učne metode in principi na področju inkluzije,
– spoznati najnovejše učne metode in principi na poučevanja učencev z različnimi potrebami (tujci, nasilni, posebne potrebe, nadarjeni),
– izboljšati organizacijo poučevanja za otroke  različnimi potrebami, integriranimi v redni program osnovne šole,
– izboljšati strategijo znanja osebja s pomočjo dobre diseminacije,
– pridobiti nova znanja s področja predmetnikov v tujini,
– izboljšati kulturne, jezikovne in IKT kompetence strokovnih delavcev,
– internacionalizacija in povečanje evropske dimenzije naše šole po celotni vertikali z udeležbo strokovnih delavcev na različnih šolah        po evropi,
– povečati medkulturna znanja, s ciljem lažjega dela s potencialnimi učenci – migranti,
– izboljšati jezikovna znanja strokovnih delavcev (odvisno od učencev tujcev),
– vključiti prevajalce v šolski prostor (učenci, starši, zunanji delavci),
– zagotoviti ustrezno informiranost in usposobljenost strokovnih delavcev,
– prispevati h krepitvi podpornih okolij za razvijanje vrednot medkulturnosti,
– usposobiti učitelje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika,
– senzibilizirati učitelje za didaktično prilagajanje pouka otrokom priseljencem,
– spoznati prednosti in slabosti pristopov inkluzije in posledično izboljšanje kakovosti izobraževanja za vse učence,
– spoznati tehnike za delo s heterogenimi skupinami,
– izboljšati razumevanje strategij, ki se ukvarjajo z učenci z različnimi potrebami.
V okviru projekta bi želeli izvesti 18 mobilnosti. Tri s področja inkluzije, tri s področja dela z učenci s posebnimi potrebami, tri s področja dela z učenci z učnimi primanjkljaji, tri s področja dela z nadarjenimi učenci, tri s področja dela z nasilnimi učenci, trije strokovni delavci pa bi se udeležili strukturiranega tečaja za učence s posebnimi potrebami.

 

ČEŠKA

Program Češka

Course Overview This course mainly focuses on work with special needs children. You will not only improve your theoretical knowledge and expertise in the area but also get practical tips and methods which will help you create a supportive learning environment that is...

Razpis

Vsem strokovnim delavcem smo 2. 10. 2017 poslali razpis za mobilnost v Prago na tečaj "Učenci s posebnimi potrebami". Do 9. 10. morajo poslati motivacijsko pismo, kjer napišejo, zakaj mislijo, da so tisti, ki bi morali na opisano mobilnost. Razpis

NEMČIJA – KAMENZ

Program Kamenz

11. 2018 in partner school with hospitation and meeting with responsible staff, 11. 2018 visiting partner primary school, 11. 2018 visiting the special school, 11. 2018 visiting the ministry of education of Saxony in Dresden 11. 2018 excursion to a worth...

Razpis – Kamenz

Vsem strokovnim delavcem smo 20. 9. 2018 poslali razpis za mobilnost v Nemčiji, kjer bodo opravljali sledenje na delovnem mestu. Glavni temi aktivnosti sta učenci s posebnimi potrebami in učenci tujci. Razpis

DANSKA

Program Danska

Monday           October,  22nd   from 10am to 2pm                Niels Ebbesen Skolen address: Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg Webpage: http://nes-skanderborg.skoleporten.dk/sp Contact: Deputy headteacher Johanna Kristensen   Tuesday           October,...

Razpis Danska

Vsem strokovnim delavcem smo 27. 9. 2018 poslali razpis za mobilnost na Dansko, kjer bodo opravljali sledenje na delovnem mestu. Glavna tema aktivnostih so nadarjeni učenci. Razpis

NEMČIJA

FINSKA

Program Finska

  Mon 23.4.   Tue 24.4.   Wed 25.4.   Thu 26.4. Fri 27.4. 9:00 9.30 Greetings from our head master Jussi Sutinen at the school canteen 8.45 Meeting at school. 9-10 Kontula primary school: observing a class in preparing immigrants for basic...

Razpis Finska

Vsem strokovnim delavcem smo 21. 2. 2018 poslali razpis za mobilnost na Finsko, kjer bodo opravljali sledenje na delovnem mestu. Glavna tema aktivnosti so učenci tujci in nadarjeni učenci. Razpis

PORTUGALSKA

Program Portugalska

Day   Programme       Monday, 12th   – 10:30 -Guided tour through school – 12:30 -Lunch at school (around 4,50 euros) – 13:30 -Meeting with our School Psychologists – 15:00 -Job shadowing with special needs students at the swimming pool (You may bring...

Razpis

Vsem strokovnim delavcem smo 23. 1. 2016 poslali razpis za mobilnost v Združeno Kraljestvo na Snowflake School.  

Udeleženci

Sledenje na delovnem mestu na Portugalskem bodo opravljali naslednji strokovni delavci: Irena Pečovnik, Nadja Vidmajer, Sarina Novak in Tamara Juškovič.

Razpis

Vsem strokovnim delavcem smo 5. 2. 2018 poslali razpis za mobilnost na Portugalsko, kjer bodo opravljali sledenje na delovnem mestu. Glavna tema aktivnosti je reševanje problemov z učenci, ki izvajajo nasilje. Do 12. 2. morajo poslati motivacijsko pismo,...